عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear
خرید آنلاین فقط بـــا چنـد کلیک ســاده ، ادامه ...
کیفیت و قیمت محصـــولات ، ادامه ...
فرم هاي درخواست عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear محصولات جديد عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear فروش ويژه عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear اخبار فروشگاهعرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear تماس با ما عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear صفحه اصلي عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear
  عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear   عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear
عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear
اخبار فروشگاه :
  
پـــا قلــب دوم ... !
   
چينيــان در گذشتــه بـه پـــا اهميــت زيادي مي دادنـد و ازآن به عنــوان "قلب دوم" انسـان ياد مي کردنـد ،
آنهـا نقاط مشخصـي از کف پــا را بــا يــکي از حــواس پنجـگانه مرتبـط مي دانستنـد , مثلاً منطقــه بيــن انگشت
ســوم الي پنجــم را بــا چشــم و يــا پاشنــه پــا را بــا عصب سياتيک ارتبــاط مي دادند در پيشينــه ادب فارسـي
نيــز از نقش کفش مناسب و راحت در قالب ضـــرب المثل هاي معروف بسيــار يــاد شــ«ده است ضرب المثلهــایي
مثل ( تهي پاي رفتن به از کفش تنگ ) يــا ( لنگه کفش در بيابان غنيمت است ) همگــي نشــان دهنــده تجارب
پيشينيــان مـا در مورد کفش راحت و مناسب بـــوده است.

در اوليـن مرحلــه اين ســوال مطـرح مي شـود کـه کفش مناسب چيست ؟
مي تـوان گفت کــه در انتخــاب کفش معمـولاً 4 عامـل تاثيــر مشخصي دارنــد ، قيمــت , جنــس ، رنــگ و مــدل .
قيمــت يک عامل اقتصادي است که بـه فـرد و جامعـه مربـوط مي شــود ، رنگ و مدل هم متـاثـر از سـن , جنسيت
و گرايش هاي فــردي و اجتماعي مي باشنــد و جنس و کيفيت کفش هم به اوضاع اقتصــــادي و وجـــدان اجتماعي
جامعه باز مي گردد .
امــا بر اســاس تحقيقـات انجام شـده مي توان گفت که مردم در انتخــاب کفش , مدل و قيمــت آن از فاکتــورهــاي
بسيــار مهـم مي دانند و متاسفانــه راحتي کفش جــزء اولين اولويت هاي آنان قرار نمي گيــرد.
شاهــد اين مدعـا خستگي , داغــي و سـوزش پــا و شيــوع انــواع ناهنجاريهــا مثــل انگشتــان چکشي انگشت
شست کــج , ناخن فــرو رفتــه , تاول و ميخچه , بونيــون , کف پــاي صاف و کــف پــاي گــود , پــاي پهــن , کوتــاهي
آشيلو احســاس کمــر درد مفاصل مچ , زانــو و… در عموم مردم مي باشد که گاهي اوقــات کفش نــامنــاسب به
عنوان علت اصلي آنها و در ديگر موارد به عنــوان تشديـد کننـده درد عمــل مي کند.
مفهـوم راحتي کفـش از انـدازه بودن آن متفـاوت است چـرا که راحتي کفـش به معنـاي در نظر گرفتــن کارکـردهــاي
واقعي کفش در هنگــام انتخـاب است و کارکــرد اصلي کفش بــه نقــش حمايتي و حفاظتي آن باز مي گردد ،
انســان بر روي دو پاي خويش راه مي رود ، مي پرد ، مي جهد و مي دود ؛ وقتي به آناليـز حرکت پـا توجـه مي کنيم
پــاي انســـان را يک اهـرم حرکتي مي يابيـم کـه در مقابل نيروهاي واکنشي زميــن از خــود کنش نشــان مي دهـد
و بـدون يک کفش مناسب به بافتهاي نرم پا فشار زیادی وارد میگــردد ،
يکي ديگــر از نقش هــاي مهـم کفــش و نقــش شــکل دهي و ظــرافت بخشي به اعمال پـا و کمک به اجــراي الگوي
درست حــرکت مي باشـد , به طوريکــه بــدون کفش , راه رفتن انسـان شکل ناخوشـايندي بــه خـود مي گيرد.
مصداق اين مسئلـه را بـه وضــوح ميتوان در ورزش هــاي مختلف ديـد چــرا کـــه هـــــر ورزشــي کفش مخصــوص بــه
خــود را دارد و پــا را از بسيــاري از آسيب هاي خـارجي محافظت مي کند ،


چنـد توصيـه بـراي انتخــاب و خریــد کفش :

_ براي خريد کفش سعي کنيد بعد از ظهرها اقدام نماييد چون در اين زمان پا اندازه واقعي خود را به دست آورده است ،
_ بهتـر است در هنگام خريـد کفش هر دو لنگه کفش را بپوشيـد و اندکي با آن راه برويد و از انتخــاب کفشهایی کـه
تنگ بوده و یا خيلي گشاد و آزاد باشد خود داري کنيد ،
_ به انگشتـان کوچک خود نگاه کنيد کـه بـه صورت برجستگي در رويه کفش هويدا نشده باشند ،
_ توجـه کنيدکه پاشنه پــا کاملاً در کفش جا بگيـرد ، زيرا پا ابتدا از پاشنــه فرود مي آيـد و گشــادي يا تنگي آن باعث
چرخش و زمين خوردن فــرد مي شود ،
_ پنجــه باريک کفش عامـل اصلي عارضــه شست کج و فرو رفتن ناخـن در انگشت شست است و در استفــاده دراز
مـدت باعث ايجــاد ضايعــات مفصلي ، ســوزش ، پينــه بستن رو و لاي انگشتــــان و اثرات نامطلـوب بـر عضـلات ناحيـه
کف و ساق پا مي شـود ، شايان ذکر است که فشــار مستمر بر اعصــاب و عــروق پـا مـوجب خستگي و کـم شــدن
استقــامت آن و در نهايت ايجـاد کمر درد مي شود ،
_ استفــاده از کفش هـــاي پاشنــه بلنـــد بــاعث افــزايش گــودي کمــــــر و متعــاقب آن کمــــر درد و کـــوتــاه شــدن
آشيـــل , از بين رفتن گــودي پا و تسريع در ايجاد کف پاي صاف خواهد شد ،
_ تخت کفش بايــد نـه زياد کلفت باشــد که باعث سنگيني و پيچ خوردن پــا شود و نــه زياد نازک وسفت باشــد ،
بلکه بـايستي در قسمـت پنجــه ها از انعطاف پذيري خوبي برخــوردار بوده و در آن عاج مناسبي جهت جلوگيـري از
سر خوردن حک شده باشد و داراي وزن کمي باشد ،
_ رويه بيروني کفش بايـد بـه گونه اي باشد که تهويه و گردش هــوا را به خوبي انجــام داده و زبانـه آن طـوري باشــد
که بتواند به خوبي از فشــار بنـدها ، دکمه ها و سوراخ هاي فلزي بر روي پا جلوگيري کند ،
 
  
 
عرضه کننده انواع کفش های اورجينال Orginal footwear
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محصـولات کاترپیــلار
 
محصـولات میــرل
 
محصـولات ایمــک
 
محصـولات سالامــون
 
Foot Size Chart
 
Shop Map