راهنمای انتخاب سایز کفش مناسب

- برای اندازه گیری طول پا به یک برگ کاغذ ، یک قلم و یک خط کش نیاز دارید ،

- چون احتمال بزرگ بودن یک پا از دیگری وجود دارد ، این کار را بر روی هر دو پای خود انجام دهید و پای بزرگتر را برای این کار انتخاب کنید .

۱ - پای خود را روی کاغذ قرار داده ، انتهای پاشنه و نوک بلندترین انگشت پای خود را علامت گذاری نمائید ، ( تصویر شماره 2 )

۲ - بوسیله خط کش فاصله این دو محل علامتگذاری شده را ( به مقیاس میلیمتر یا سانتیمتر ) دقیق اندازه گیری نمائید ، ( تصویر شماره 3 )

۳ - عدد به دست آمده را گوشه کاغذ یاداشت کرده و از نمودار های زیر برای به دست آوردن سایز دقیق پای خود استفاده نمائید ، ( تصویر شماره 4 )